Ở Một Nhà, chúng tôi xem việc làm kiến trúc như giữ thăng bằng trên dây, giữa một bên là tính duy mĩ và sự sáng tạo trong thiết kế, một bên là những vấn đề kĩ thuật, môi trường và kinh tế.